TH | EN

    042 322 500     094 265 4776, 094 573 0116

เวลาทำการ 08:00-19:00 น.

เกี่ยวกับเรา

         สาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ของสถิติการเสียชีวิต ในประเทศไทย และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี


ตามปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้น กรมขนส่งทางบกจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอบรมผู้ขับรถให้มีความรู้และทักษะในการขับขี่ อย่างปลอดภัย เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุจากการจราจรและปลูกจิตสำนึกเรื่องการเคารพกฎจราจร

        กรมขนส่งทางบกจึงมีนโยบายให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุด้วยการให้ยื่นขอเปิดโรงเรียนสอนขับรถ เพื่อใช้เป็นสถานที่ จัดการให้ การศึกษาอบรมและฝึกหัดขับรถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุจากการจราจร และปลูกจิตสำนึกเรื่องการเคารพกฎจราจร

โรงเรียนสอนขับรถสมาร์ทไดร์ฟ เป็นโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2550 เปิดสอนในหลักสูตรรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 ด้วยประสพการณ์ การเรียนการสอนขับรถมามากกว่า 10 ปี

ปัจจุบันโรงเรียนสมาร์ทไดร์ฟ สอนขับรถได้เปิดอบรมในหลักสูตร 
              1. รถยนต์
              2. รถจักรยานยนต์
              3. รถเพื่อการขนส่ง (บ2. และ ท.2)
              4. อบรมเพื่อขอ-ต่อใบอนุญาตขับขี่

นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้บริการด้านอื่นๆ เพิ่มเติม อีก เช่น
           - บริการตรวจสภาพรถเอกชน Smart Drive (Smart Drive ตรอ.)
           - ต่อภาษี พรบ และ ประกันภัยรถชั้น 1-3 
           - Smart Car Care บริการล้างอัดฉีด
           - ใบขับขี่ไทย สำหรับชาวต่างชาติ
           - ใบขับขี่สากล ใช้ได้กว่า 100 ประเทศทั่วโลก

Smartdriveudon.com is a project by PEED Digital Marketing
© 2016 smartdriveudon.com. All rights reserved.